උසස් තත්ත්වයේ ගොඩනැගිලි ද්රව්ය නිෂ්පාදනයේ

සේවා

Tianjin Minjie වානේ සමාගම., Ltd 1998 දී ස්ථාපනය කරන ලදී එය ආර්ථික පිහිටා ඇති අතර, චීනය උතුරු විශාලතම වරාය වන XinGang වරාය, සිට 40 ක් කිලෝමීටර, මෙම ප්රදේශය වර්ග මීටර් 70,000 කට වඩා වැඩි කරගන්නේ JingHai කළාප සංවර්ධනය කෙරේ .

අවශ්ය නම් කරුණාකර අප සමග සම්බන්ධ

අපගේ නිෂ්පාදන පුළුල් ලෙස යන්ත්ර, වානේ ඉදිකිරීම්, කෘෂිකාර්මික වාහන හා හරිතාගාර, වාහන කර්මාන්ත, දුම්රිය මහා මාර්ග වැට, රුවනයකි අභ්යන්තර ව්යුහය, ගෘහ භාණ්ඩ සහ වානේ රෙදි යොදා ගැනේ.

අප අමතන්න